ประกวดผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์ Material Moving Machine : MMM

 

รางวัลสำหรับการประกวดผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์มีรายละเอียดดังนี้

 

ชื่องานการประกวดผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์ “Material Moving Machine : MMM”  

 

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล  30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล  10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมส่งผลงาน

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย โดยต้องได้รับการรับรองสถานะนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ เจ้าของผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าร่วมประกวดรางวัล “Material Moving Machine : MMM”  ต้องประกอบด้วยนักศึกษาอย่างน้อย 2 คนขึ้นไปและไม่เกิน 5 คน

 

มีข้อกำหนดพื้นฐานของผลงานที่จะส่งเข้าร่วมประกวดดังนี้

 • เป็น เครื่อง ยานพาหนะ หรือ อะไรก็ได้ที่เคลื่อนที่ได้
 • สามารถลำเลียง บรรทุก นำพา ขนย้าย วัสดุ  เอกสาร หรือ สิ่งของใดๆจากต้นทางไปยังปลายทางได้
 • เคลื่อนที่แบบหนึ่งแกน สองแกน สามแกน หรือ บนราง หรือบนเส้นทางที่กำหนดเฉพาะใดๆ ก็ได้ 
 • มีคนควบคุมไปด้วยกัน หรือไม่มีคนควบคุมไปด้วยกัน โดยควบคุมจากระยะไกล หรือ อย่างใดก็ได้
 • ไม่กำหนดชนิดของพลังงานในการขับเคลื่อน
 • ไม่จำกัดขนาดและรูปร่าง
 • เข้าข่ายนิยามความหมายของหัวข้อที่กำหนดคือ “Material Moving Machine : MMM”

 

เกณฑ์การตัดสินสำหรับรอบคัดเลือกรอบแรก มีการให้คะแนนตามหัวข้อที่กำหนดดังนี้

สำหรับการคัดเลือกรอบแรกซึ่งจะคัดให้เหลือสิบผลงาน

 • ความคิดสร้างสรรค์(แนวคิด) ให้น้ำหนัก 20%
 • เทคนิคที่เลือกใช้ ให้น้ำหนัก 10%
 • ความสวยงาม รูปลักษณ์ ให้น้ำหนัก 10%
 • การจัดวางชิ้นส่วนที่ประกอบอยู่ในตัวผลงาน (Form Factor) ให้น้ำหนัก 10%
 • การใช้งานที่ง่ายสะดวก (User Friendly) ให้น้ำหนัก 10%
 • ความปลอดภัยในการใช้งาน ให้น้ำหนัก 10%
 • การนำเสนอ ความชัดเจนความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดผลงาน ให้น้ำหนัก 10%
 • ความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ (อรรถประโยชน์) ให้น้ำหนัก 20%

 

สำหรับการคัดเลือกรอบที่สอง (รอบตัดสินรางวัล) ซึ่งจะมี 5 ผลงานที่ได้รับรางวัล (จากสิบผลงานที่ผ่านรอบแรก)

 • ประสิทธิภาพ (โดยรวม) ในการขนย้าย ลำเลียง นำพา วัสดุสิ่งของที่จะขนย้าย ให้น้ำหนัก 40%
 • ความเสถียร คงทน ของการทำงาน ให้น้ำหนัก 30%
 • การดูแลบำรุงรักษา ให้น้ำหนัก 30%

 

หมายเหตุ:

1) แต่ละหัวข้อจะมีคะแนนห้าระดับ คณะกรรมการให้คะแนนแต่ละหัวข้อแล้วนำมาคูณกับน้ำหนักที่กำหนดของแต่ละหัวข้อก่อนแล้วจึงนำไปรวบรวมเป็นคะแนนรวม

2) การตัดสินถือเป็นสิทธิขาดของผู้จัดการประกวดผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์ “Material Moving Machine : MMM” ผู้จัดงานสงวนสิทธิในผลของการตัดสิน

 

กำหนดการส่งผลงานและการตัดสิน

 • สมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ที่กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายในเร็วๆนี้ที่ https://www.facebook.com/pg/WKF.Wise/posts/
 • กำหนดส่งผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยผลงานต้องเป็นชิ้นงานสำเร็จ นำส่งผลงานในรูปแบบไฟล์เอกสารประกอบพร้อมวีดีโอแสดงการทำงานของผลงาน อัพโหลดผ่านเว็บไซต์ที่กำหนดซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลังที่ https://www.facebook.com/pg/WKF.Wise/posts/ การคัดเลือกรอบแรกไม่ต้องนำส่งผลงานตัวจริง (ความตั้งใจและรายละเอียดในการนำเสนอจึงเป็นสิ่งสำคัญ)
 • ประกาศผลงานที่ผ่านการตัดสินรอบแรกจำนวนสิบผลงานภายใน 15 ตุลาคม 2560
 • เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวนสิบผลงาน นำเสนอผลงานจริงต่อหน้าคณะกรรมการ ซึ่งจะแจ้งวันเวลาสถานที่ให้ทราบในภายหลังที่ https://www.facebook.com/pg/WKF.Wise/posts/
 • ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล (5 ผลงาน) นำผลงานร่วมแสดงในงาน “วิศวะ’60” www.engineeringexpo.com ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ ไบเทค บางนา
 • มอบรางวัลในวันที่ 18 พฤศจิกายน 25560 ในงาน “วิศวะ’60”


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/engineeringexpo2017/
https://www.facebook.com/pg/WKF.Wise/posts/