แผนที่การจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานวิศวะ'59

แผนที่การจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานวิศวะ'59 

 

 

 

1. กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล พัฒนาระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital & Embedded Technology)

 1. เครื่องอัดประจุพาหนะไฟฟ้าระดับสองสำหรับประยุกต์ใช้ในอาคารอัจฉริยะ
 2. Battery Diagnostic Method
 3. อุปกรณ์ IOT สำหรับตรวจสภาพแวดล้อมและติดตาม
 4. ต้นแบบระบบติดตามอากาศยานพานิตย์อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีวิทยุกำหนดด้วยซอร์ฟแวร์
 5. ระบบแจ้งเตือนประหยัดไฟฟ้า
 6. ขั้นตอนเทคโนโลยีการแก้ปัญหาพลังงานในอาคารแบบชาญฉลาดสำหรับประเมิณและหาจุดคุ้มทุนของซิลเลอร์
 7. ระบบตรวจจับและวินิจฉัยความผิดพลาดการทำงานของซิลเลอร์แบบกึ่งอัตโนมัติ
 8. เทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 9. การพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมดาวเทียม Cube Sat
 10. ระบบสัญญาณดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา NOAA ต้นทุนต่ำในโหมด APT ด้วยเทคโนโลยี Software-Defined Radio
 11. Interactive Sand box for Geographic Topography
 12. กล้อง GIMBAL
 13. เกมส์ฝึกหัดศิลปะการต่อสู้มวยไทยด้วยคีเน็กท์ 
 14. โครงการพัฒนาเซนเซอร์อัจฉริยะ
 15. ระบบควบคุมอุปกรณ์ด้วยคลื่นไฟฟ้าสมองผ่านตัวกระตุ้นแสงกระพริบแบบผสมผสาน      
 16. ระบบเครือข่ายไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (Smart Solar Lighting Network System)
 17. รถเข็นช๊อบปิ้ง แบบติดตามอัตโนมัติสำหรับคนพิการ
 18. ตู้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ
 19. ShoppingEyE ระบบช่วยเลือกซื้อสินค้าภายในร้านค้าให้กับผู้พิการ
 20. โปรแกรมตรวจและวิเคราะห์ ข้อสอบแบบปรนัยและแบบสอบถาม
 21. ระบบตรวจสอบอาคารเขียว
 22. สมาทมิตเตอร์
 23. Smart Wheelchair based on eye tracking

2. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรและไบโอเทคโนโลยี (Food, Agriculture & Bio-tech)

 1. A ZVZCS H-Bridge Ozone Generator for Fungi Elimination in Rice Grain or Paddy
 2. เครื่องจำหน่ายไข่ไก่แบบหยอดเหรียญเรือสะเทินน้ำสะเทินบกเอนกประสงค์เพื่อการเกษตร
 3. เครื่องคัดแยกด้วงงวงช้างจากข้าวสารด้วยความเย็น
 4. เครื่องหยอกปุ๋ยอ้อยควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
 5. ปั้มน้ำเคลื่อนที่ได้พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 6. เทคโนโลยี IOT สำหรับสังเกตการณ์และจัดเก็บข้อมูล Smart Fram ผ่าน Mobile Application
 7. เครื่องผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์ ณ สถานที่
 8. ระบบจัดการพลังงานในฟาร์มอัจฉริยะ (Energy Management System for Smart Farm)
 9. เครื่องฉีกทุเรียน
 10. เครื่องผสมเกลือไอโอดีน
 11. Durian Maturity Inspection เครื่องวัดความอ่อน-แก่ของทุเรียนด้วยคลื่นไมโครเวฟ
 12. การเลี้ยงพืชสวนแนวตั้ง 
 13. การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพมหานครด้วยเทคนิค HVDM

3. กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ และหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม  (Smart Devices Robotics & Mechatronics) 

 1. Remote I/O Module For Automatic Industry
 2. หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางเอนกประสงค์แบบ Mecanum
 3. เครื่องคัดแยกโลหะด้วยเครื่องอุลตร้าโซนิค ULTRASONIC TESTING MACHINE
 4. ฐานหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในงานอุสาหกรรม
 5. การออกแบบและพัฒนาเครื่องยนต์สเตอร์ลิง
 6. ชุดจำลองการสั่นสะเทือน
 7. หุ่นยนต์กู้ระเบิด (EOD-bot)
 8. หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด
 9. หุ่นยนต์กู้ภัยแชมป์โลก
 10. ระบบขนส่งอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม (Automated Guided Vehicle System for Industry)
 11. เครื่องพ่นน้ำแข็งแห้ง
 12. โอลีโอเคมีคัล
 13. หุ่นยนต์ Javis
 14. โครงการสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบชาญฉลาด
 15. ระบบคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
 16. โปรเจคของญี่ปุ่น UEC

4. กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ (Health , Wellness & Bio-Medical) 

 1. ระบบตรวจจับใบหน้า และโครงสร้างร่างกายแบบ 3 มิติ
 2. เครื่องทำลายเซลล์มะเร็งแบบสองแหล่งจ่าย แบบแยกการควบคุม
 3. เครื่องยกผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง SITTING UP MACHINE FOR ALS'S PATIENT
 4. เครื่องบริหารข้อขา
 5. ระบบควบคุมห้องอัจฉริยะสั่งการด้วยเสียงและการกระพริบตา
 6. อุปกรณ์ช่วยนำทางผู้พิการทางสายตา
 7. ชุดทดสอบกดจุดสัญญาณสำหรับการนวดแผนไทยแบบราชสำนัก
 8. เครื่องคัดกรองโรคลิ้นหัวใจรั่วอัตโนมัติผ่านสมาท์สโฟน
 9. เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่มีความต้านทานต่อการเคลื่อนไหวโดยใช้เทคนิคการมัลติเพลกซ์แบบแบ่งความถี่
 10. วีลแชร์ควบคุมคลื่นสมอง
 11. หุ่นยนต์ผ่าตัด
 12. เครื่องอุ่นถุงเลือดโดยใช้เพลเทียร์
 13. ระบบแจ้งเตือนการหกล้มของผู้สูงอายุ
 14. Inside me
 15. หุ่นยนต์ช่วยฝึกอัตโนมัติสำหรับคนฟื้นฟูกล้ามเนื้อแขน
 16. เครื่องอุ่นถุงเลือดโดยใช้น้ำ  
 17. ระบบคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และการเพิ่มมูลค่าการบริการ (Creative, Culture &High Value Service)

 1. ระบบกล้องใต้น้ำ
 2. รถจักรยานไฟฟ้า
 3. เครื่องวัดกลิ่นแบบพกพาได้
 4. โมเดลการบริหารจัดการการจราจร
 5. ระบบป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 6. อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำ
 7. การก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินในกทม.และการก่อสร้างอุโมงค์ในภูเขารองรับรถไฟความเร็วสูงและถนนในมิติใหม่
 8. การตรวจสอบอาคารเพลิงไหม้ และการ renovate
 9. การตรวจสอบสะพาน คสล. และการปรับปรุง ซ่อมแซม
 10. การพังทพลายของอาคารที่กำลังก่อสร้างในประเทศไทย และการพังถล่มของอาคารที่ก่อสร้างแล้ว 
 11. การก่อสร้างทางเดินริมน้ำเจ้าพระยา จั้งแต่การสำรวจดิน ระบบเข็มและระบบโครงสร้างสำเร็จรูป
 12. การให้บริการในด้านการสำรวจ ตรวจสอบ ทดสอบ ทดลอง ของภาคโยธา
 13. Bad practice in civil engineering /สะพานพัง สะพานแขวนพัง ถนน slide ลงคลอง  etc.
 14. ระบบเฝ้าระวังป่า
 15. โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางเชี่อมจักรยาน 5 จังหวัด
 16. ระบบจัดการจักรยานอัจฉริยะสำหรับมหาวิทยาลัยสีเขียว

 • GET TO KNOW MORE ABOUT ENGINEER CAREER

  Get to know more about engineer career, understand the role and important of engineers, watch the inventions from students of engineering faculty, industrial products and services, advanced products for daily life. Invite to join “Engineering Expo 2017” 16-18 November 2017 at Bitec Bangna.

 • ENGINEERING EXPO 2017 IN “SMART SOCIETY” THEME

  From the past two Engineering Expo exhibition. We are always present various and modern technology and innovations that get well-supported by technology leaders and the leading universities in Thailand who’s exhibit their works in this exhibition and also have a great feedback from entrepreneur,

 • ENGINEERING EXPO 2017

  On June 29th, the organizer Mr. Tassapan Isarasakdi Na Ayudhaya have the opportunity to present the Engineering Expo 2017 to Dean of more than 50 universities at the Annual General Meeting of the Dean in Faculty of Engineering of Thailand and the organizers hope that they will receive the good collaborate and support from all of universities to "Engineering Expo 2017" that would be held in this year.

 • SMART CITY

  Today we will update about the news of Engineering Expo 2017. Become into the 3rd year with the exhibition of innovation and technology products that bring many Thai technology entrepreneurs together.

 • MATERIAL MOVING MACHINE : MMM

  The contestant must be the graduate student who studying in Faculty of Engineering of Educational Institution in Thailand with Student Status Certificate approved by their educational institution. The contestant of "Material Moving Machine: MMM" ...